30 đề tài luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế (international business) đáng quan tâm

Đề tài viết luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế (international business) đa phần liên quan tới các cơ hội và thách thức ở môi trường quốc tế. Với xu hướng toàn cầu hoá (globalisation), nghiên cứu về các vấn đề xảy ra trong kinh doanh quốc tế trở nên vô cùng hấp dẫn khi lựa chọn đề tài luận văn đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ví dụ như quản lý lực lượng lao động, ý tưởng kinh doanh và quản lý hậu cần. Dưới đây vietluanvan.top gợi ý 30 đề tài luận văn đáng nghiên cứu.

 

 1. What are the global challenges that managers of international businesses face? A literature based review. (Các nhà quản lý của các doanh nghiệp quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu nào? Nghiên cứu mang tính học thuật).

 

 1. The impact of culture on international business management. (Các tác động của văn hoá đến quản lý kinh doanh quốc tế).

 

 1. The role of women in international management- challenges and practices. (Vai trò của phụ nữ trong quản lý quốc tế- thách thức và thực tiễn).

 

 1. A study of the issues and difficulties faced in managing a globally diverse workforce. (Nghiên cứu về những vấn đề xảy ra và khó khăn trong việc quản lý đội ngũ nhân viên đa dạng toàn cầu).

 

 1. How does international human resource management reflect the corporate strategy through an international perspective?. (Quản lý nhân sự quốc tế phản ánh chiến lược công ty dựa trên quan điểm mang tính quốc tế như thế nào?).

 

 1. Privatization in a global world- implications and challenges for entrepreneurs. (Tư nhân hoá trong một thế giới toàn cầu- ý nghĩa và thách thức cho doanh nhân).

 

 1. The tourist industry and international management- bridging the important links. (Mối quan hệ giữa ngành du lịch và quản lý quốc tế).  

 

 1. Business sustainability in global corporate environments- a study of current practices and forecast trends for the solo entrepreneur. (Nghiên cứu về thực tiễn hiện tại và xu hướng tương lai cho doanh nhân trong việc theo đuổi phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh quốc tế).

 

 1. Tracing the historical evolution of a multinational and the role of business management in this evolution. (Theo dõi quá trình phát triển của một công ty đa quốc gia và vai trò của quản trị kinh doanh đối với sự phát triển này).  

 

 1. Business culture, national culture and Hofstede- an analysis. (Nghiên cứu về văn hoá doanh nghiệp, văn hoá quốc gia và mô hình Hofstede).

 

 1. Business management practices of Vietnam and the UK- an international perspective. (Thực tiễn quản trị kinh doanh tại Việt Nam so sánh với nước Anh trên quan điểm quốc tế).  

 

 1. An investigation into the personal qualities of a successful international entrepreneur. (Nghiên cứu về các phẩm chất cá nhân của một doanh nhân quốc tế thành công).

 

 1. The changing trends of business activities across Europe- identifying the changes and predicting future trends. (Xu hướng thay đổi của các hoạt động kinh doanh khắp Châu Âu và dự đoán xu hướng tương lai).

 

 1. Social media applications and relevance to international business management- a review. (Đánh giá về sự liên quan và áp dụng của truyền thông xã hội tới quản lý kinh doanh quốc tế).  

 

 1. Taking a legal perspective on international business transactions. (Quan điểm pháp lý đối với các giao dịch kinh doanh quốc tế).  

 

 1. Knowledge and power management in international business management- a study. (Nghiên cứu về quản trị tri thức và quyền lực trong quản lý kinh doanh quốc tế).

 

 1. The changing face of agricultural business management across the world and what it means for the future of the planet. (Sự thay đổi đáng chú ý của quản trị kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên toàn thế giới và ý nghĩa của nó trong tương lai).

 

 1. The innovation department in an international business environment- evaluating the degree of competition and competitiveness. (Đánh giá mức độ  canh tranh và năng lực cạnh tranh của bộ phận đổi mới trong môi trường kinh doanh quốc tế).    

 

 1. Management of waste from mining operations – a sociological and legal perspective. (Quản lý chất thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản- đánh giá dựa trên quan điểm xã hội học và pháp lý).    

 

 1. The banking system and security challenges within an internationally mobile system of transactions. (Nhận biết những thách thức bảo mật trong một hệ thống quản lý các giao dịch quốc tế tại ngân hàng).

 

 1. How do public disclosure policies impact business operations management in a globalized world? (Các chính sách công bố thông tin công khai có ảnh hưởng như thế nào tới quản trị vận hành trong một thế giới toàn cầu hoá).  

 

 1. Safekeeping and business management of accounting records- an evaluation of policy and practice. (Đánh giá các chính sách và thực tiễn diễn ra đối với bảo mật và quản lý hồ sơ kế toán trong kinh doanh quốc tế).    

 

 1. A review of changes in competitive strategies as businesses go global- data from the literature. (Xem xét những thay đổi trong chiến lược cạnh tranh khi một doanh nghiệp tiến tới thị trường toàn cầu).

 

 1. An evaluation of the comprehensive impact of technological innovation on business management practices- case study of Vietnam. (Đánh giá tầm ảnh hưởng toàn diện trong đổi mới công nghệ tới việc thực hành quản trị kinh doanh tại Việt Nam).

 

 1. The impact of gender diversity on firm performance in multinational companies (MNCs) in Vietnam. (Nghiên cứu sự ảnh hưởng của đa dạng giới tính tới hiệu quả hoạt động trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam).

 

 1. An analysis of the role of mergers and acquisitions in conducting international business. (Phân tích vai trò của hoạt động mua bán và sáp nhập trong việc tiến hành kinh doanh quốc tế).

 

 1. Critically discussing case studies of businesses that have failed in international markets. (Thảo luận mang tính phản biện về các trường hợp thất bại trong kinh doanh quốc tế).

 

 1. Examining the implications of the rising power of NGO on the multinational corporations. (Ý nghĩa của việc tăng cường sức ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ đối với các công ty đa quốc gia).  

 

 1. The relationship between outsourcing of services and poor customer care services at multinatinal companies. (Mối liên hệ giữa việc thuê dịch vụ ngoài và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng kém tại các công ty đa quốc gia).

 

 1. How does globalization affect team work in businesses? (Toàn cầu hoá có ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình làm việc nhóm của các doanh nghiệp?).

 

Để nắm rõ hơn thông tin về đề tài viết luận văn mà bạn quan tâm, vietluanvan.top rất sẵn lòng phục vụ bằng cách các bạn vui lòng điền vào form dưới đây.

 • Tên hoặc nickname
 • Email
 • Số điện thoại di động
 • Nội dung cần gửi.

 

Nếu bạn ưa thích một trong những đề tài bên trên được vietluanvan.top gợi ý, xin vui lòng điền thêm tên đề tài có sẵn.

Nếu bạn đã có sẵn đề tài, xin vui lòng cung cấp các yêu cầu kèm theo (ví dụ quốc gia, ngành, công ty cụ thể, phạm vi nghiên cứu, định hướng về phương pháp nghiên cứu, dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp,..).  

Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa có hướng đi rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể liên lạc vietluanvan.top thông qua email vietluan.top@gmail.com về chuyên ngành học và một vài những ý tưởng bạn cảm thấy thích thú muốn nghiên cứu, ví dụ như liên quan tới công ty hay ngành nào cụ thể không, sử dụng dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp..

Sau khi trao đổi, vietluanvan.top sẽ cung cấp cho các bạn tóm tắt ngắn gọn về đề tài luận văn tham khảo, khoảng 250 từ, bao gồm:

 1. Lý do chọn đề tài luận văn;
 2. 2-3 câu hỏi nghiên cứu;
 3. Các ý tưởng chính khi viết tổng quan tài liệu (Literature Review);
 4. Phương pháp nghiên cứu;
 5. Danh sách tài liệu tham khảo (bibilography).

 

Bạn có thể xem bản mẫu về một đề tài nghiên cứu Tại đây.

>> Xem thêmĐề tài viết luận văn kinh tế: Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống đến sự gắn kết nhân viên trong tổ chức

 

gửi yêu cầu viết Luận Văn

( Bạn đang cần thuê đơn vị viết luận văn uy tín, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi )

Nhập nội dung cần gửi (tên đề tài, ngôn ngữ cần viết, Yêu cầu của bạn và giáo viên, deadline ...). Nếu có tài liệu thì vui lòng gửi qua Email cho chúng tôi *:

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email