24
03/2020
1,5k

Intangible fixed asset costs là gì? Cách tính trong từng trường hợp

Intangible fixed asset costs trong tiếng việt là Nguyên giá tài sản cố định vô hình. Nguyên giá tài sản cố định vô hình là tổng các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan đến ...

Xem Thêm
27
03/2020
1,5k

Top-Down Investing là gì?

Top-Down Investing trong tiếng việt là Phương pháp đầu tư từ trên xuống. Phương pháp đầu tư từ trên xuống là phương pháp phân tích yêu cầu trước hết phải ...

Xem Thêm
27
03/2020
1,0k

Additional Death Benefit là gì? Nội dung về Additional Death Benefit

Additional Death Benefit trong tiếng việt là trợ cấp tử vong bổ sung. Trợ cấp tử vong bổ sung là một thuật ngữ chỉ số tiền được trả cho người thụ hưởng ...

Xem Thêm
27
03/2020
1,5k

Calculating Product Cost là gì? Phương pháp tính Calculating Product Cost

Calculating Product Cost trong tiếng việt là tính giá thành sản phẩm. Tính giá thành sản phẩm là xác định các chi phí liên quan đến việc sản xuất một khối lượng ...

Xem Thêm
31
03/2020
1,5k

Assessing unfinished products là gì? Phương pháp đánh giá

Assessing unfinished products trong tiếng việt là đánh giá sản phẩm dở dang. Đánh giá sản phẩm dở dang là việc xác định phần chi phí sản xuất của ...

Xem Thêm
31
03/2020
1,5k

Home Equity Loan là gì? Cách thức cho Home Equity Loan

Home Equity Loan trong tiếng việt là Khoản vay dựa trên trị giá nhà ở. Khoản vay dựa trên trị giá nhà ở là một loại nợ tiêu dùng. Nó cho phép chủ sở hữu nhà ở vay dựa trên ...

Xem Thêm
31
03/2020
1,1k

Inventory of unfinished products là gì? Các quy trình kiểm tra

Inventory of unfinished products trong tiếng việt là kiểm kê sản phẩm làm dở. Kiểm kê sản phẩm dở dang là việc kiểm kê bán thành phẩm tự chế trong kì đã ...

Xem Thêm
06
04/2020
1,1k

Unfinished Product là gì? Ý nghĩa của Unfinished Product

Unfinished Product trong tiếng việt là sản phẩm dở dang. Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn sản xuất cuối cùng trong doanh nghiệp để trở thành thành phẩm ...

Xem Thêm

Bạn cần viết luận văn vui lòng liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và đưa ra giải pháp viết bài tốt nhất cho bạn

Đăng ký tư vấn qua Email